<< powrót

Czynności kuchenne / Kitchen verbs

Czynności kuchenneKitchen verbs(kiczin vƏ:bs)
- ciąćto cut(tu kλt)
- cienko siekać to chop finely(tu czop 'fainli)
- ćwiartkowaćto divide into quarters(tu di'vaid intu 'kło:tƏ:s)
- dodawaćto add(tu 'æd)
- dodawać sos do sałatkito dress a salad(tu dres Ə 'sælƏd)
- doprawiać, przybrawiaćto flavour with(tu 'fleivƏ wiθ)
- doprowadzić do wrzeniato bring to the boil(tu briη tu δƏ boil)
- drenować,osuszaćto drain(tu drein)
- dusićto stew; to simmer(tu stu:) (tu 'simƏ)
- dzielic na dwato divide into two(tu di'vaid intu tu:)
- dzielić na dwato split in two(tu split in tu:)
- faszerowaćto stuff(tu stλf)
- formowacto shape(tu szeip)
- gotowaćto cook(tu 'kuk)
- kroic w cienkie paskito shred; to cut into thin stripes(tu szred); ( tu kλt intu θin straips)
- kroic w plasterkito slice(tu slais)
- kroić w kostketo dice(tu dais)
- kroić w plastry (mięso)to carve, to cut (tu ka:v; tu cλt λp)
- łączyćto incorporate(tu in'ko:pƏrit)
- łączyć sięto bind(tu baind)
- macerować to macerate(tu mæsƏreit)
- marynowaćto marinate (tu 'mærineit)
- miażdżyćto grind, to mill(tu graind; tu mil)
- mieszaćto mix(tu miks)
- moczyćto soak, to dip(tu souk; tu dip)
- moczyć w zimnej wodzieto soak in cold water (tu souk in kould 'wo:tƏ)
- na dużym gazieover a fierce heat('ouvƏ Ə 'fiƏs ,hi:t)
- na małym gazieover a low heat('ouvƏ Ə low hi:t)
- na średnim gazieover a moderate heat('ouvƏ Ə 'modƏrit hi:t)
- nacinać (mięso, rybę )to crimp(tu 'krimp)
- nadziewaćto stuff(tu 'stλf)
- nastawiać,regulowaćto adjust(tu Ə'dƷλst)
- nawilżaćto moisten(tu 'moisn)
- obieracto peel(tu pi:l)
- odmierzaćto scale(tu skeil)
- odstawiaćto set aside(tu set Ə'said)
- odtłuszczaćto remove the fat, to skim(tu ri'mu:v δƏ fæt) ;( tu skim)
- okrawaćto trim, to pare(tu trim); (tu peƏ(r))
- ozdabiaćto decorate(tu 'dekƏreit)
- piecto bake (tu beik)
- piec na brązowoto colour golden, to turn brown(tu 'kλlƏ 'gouldƏn; tu tƏ:n 'braun)
- pienićto scum(tu skλm)
- pieprzyćto pepper(tu 'pepƏ:)
- podgrzewaćto heat(tu hi:t)
- pokrywać coś czymśto coat(tu kout)
- pokrywać żółtkiemto glaze with egg-yolk(tu gleiz wiθ eg-jouk)
- pokrywkato cover (with)(tu kλvƏ (wiθ))
- polewaćto sprinkle (with a liquid), to baste(tu spriηkl łiθ Ə 'likwid); (tu beist)
- poruszaćto stir(tu ste:)
- posypywaćto sprinkle (tu 'spriηkl)
- posypywać mąkąto flour(tu 'flauƏ)
- przecieraćto rub(tu rλb)
- przesiewaćto sift, to sieve(tu sift; tu siv)
- przewracać to turn over, to toss(tu tƏ:n 'ouvƏ; tu tos)
- przybieraćto dress(tu dres)
- przybieraćto garnish(tu 'ga:nisz)
- przyprawiać to spice(tu 'si:zn; tu spais)
- rozmrażaćto thaw(tu θo:)
- rozpraszaćto spread out,(tu spred aut; tu lei aut)
- rozrzedzaćto thin(tu 'θin)
- roztapiać sieto melt(tu melt)
- schładzać, ziębic studzićto chill(tu 'czil )
- słodzićto sugar, to sweeten(tu 'szugƏ); ( tu swi:t'n)
- solićto salt,(tu so:lt)
- sparzyćto blanch(tu bla:ncz)
- szpikowaćto lard, to stick(tu la:d); (tu stik)
- ściskaćto squeeze(tu skłi:z)
- trzećto grate(tu greit)
- ubijaćto whisk until stiff, to whip(tu łisk λn'til stif) ;( tu łip)
- ugniatać, zagniataćto knead(tu ni:d)
- wrzeć,doprowadzać do wrzeniato boil(tu boil)
- wstrząsaćto shake(tu szeik)
- wyciskaćto squeeze(tu 'skłi:z)
- wydrążyćto core(tu ko:r)
- wzrastać (np.ciasto)to rise (tu raiz)
- zagęszczaćto thicken(tu 'θikƏn)
- zalewać polewąto glaze(tu gleiz)
- zbierać ( coś z powierzchni płynu)to skim(tu skim)
- zmiękczaćto soften(tu soft'n)
- zmniejszaćto reduce(tu ri'dju:s)
- zsiadać sięto seize, to curdle(tu si:z) ; ( tu 'kƏ:dl)
- zwijać,rolowaćto roll(tu roul)